Electronic Repository

Антикорупційна політика у сфері логістичного забезпечення державної безпеки та громадського порядку

Show simple item record

dc.contributor.author Вакулюк, В.В.
dc.contributor.author Vakulyuk, V.V.
dc.date.accessioned 2023-10-17T12:59:37Z
dc.date.available 2023-10-17T12:59:37Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8274
dc.description.abstract Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.05 – Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку. Дисертаційна робота присвячена вирішенню важливого науковопрактичного завдання щодо реалізації антикорупційної політики логістичного забезпечення державної безпеки та громадського порядку. З’ясовано онтологічну сутність, зміст, природу антикорупційної політики у сфері забезпечення державної безпеки та громадського порядку. Систематизовано складові системи логістичного забезпечення державної безпеки та громадського порядку, які запропоновано згрупувати в організаційно-економічні аспекти, які є взаємопов’язані та взаємодоповнюючі. Визначені наукові підходи до функціонування механізму формування антикорупційної політики логістичного забезпечення державної безпеки та громадського порядку, які базуються на необхідності дотримання підходів комплексності та взаємозв’язку сукупності його складових: політико-інституційної, нормативно-правової, організаційноекономічної, інформаційно-контролюючої. Розкрито особливості інституціоналізації антикорупційної політики на засадах державної безпеки та громадського порядку, які поєднують посттоталітарні та демократичні елементи гармонізації взаємовідносин держави і громадськості. Визначені напрями імплементації механізму LOGFAS в нашій державі, які потребують: кардинальних змін в законодавчій системі для погодження їх з законодавством НАТО, що становить основу ІС LOGFAS; відповідних сил для побудови чи організації й забезпечення в реальному становищі вхідної інформації прогнозування; побудова державного гарантування забезпечення ухвалення питань в обслуговуванні. Здійснено аналіз кращих зарубіжних практик щодо реалізації антикорупційної політики в сфері державної безпеки. Виявлено, що в державах світу економічно розвинутих розповсюджено діалогові форми співпраці органів державної влади, людства та інформаційної системи у межах забезпечення стану державної безпеки. Визначено, що певна діалогова взаємодія в країнах Європи реалізується у вигляді схеми Електронний Уряд (е-Уряд) й «Відкритий Уряд». Розкрито стратегічні заходи формування антикорупційної політики у сфері забезпечення державної безпеки та громадського порядку, які передбачають постійне впровадження інновацій, адаптацію, співпрацю та навчання, стримування незаконного фінансування та притягнення корупціонерів до відповідальності з метою максимізації потенціалу для дипломатичних інструментів, включаючи іноземну допомогу та цілеспрямовані санкції, для припинення корупції і притягнення корупціонерів до відповідальності, одночасно розширюючи зусилля для забезпечення іноземної допомоги. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Державний університет "Житомирська політехніка" uk_UA
dc.subject антикорупційна політика uk_UA
dc.subject державна безпека uk_UA
dc.subject державне управління uk_UA
dc.subject громадський порядок uk_UA
dc.subject логістичне забезпечення uk_UA
dc.subject anti-corruption policy uk_UA
dc.subject state security uk_UA
dc.subject public administration uk_UA
dc.subject public order uk_UA
dc.subject logistical support uk_UA
dc.title Антикорупційна політика у сфері логістичного забезпечення державної безпеки та громадського порядку uk_UA
dc.title.alternative Anti-corruption policy of logistical support of state security and public order uk_UA
dc.type Thesis uk_UA
dc.description.abstracten The dissertation for the scientific degree of the candidate of sciences in public administration on a speciality 25.00.02 – State administration in the field of state security and protection of public order. The dissertation is devoted to the solution of an important scientific and practical task regarding the implementation of the anti-corruption policy of logistical support of state security and public order. The ontological essence, content, and nature of anti-corruption policy in the sphere of ensuring state security and public order have been clarified. The component systems of logistical support of state security and public order are systematized, which are proposed to be grouped into organizational and economic aspects that are interconnected and complementary. Scientific approaches to the functioning of the mechanism of forming an anticorruption policy for logistical support of state security and public order are defined, which are based on the need to observe the approaches of complexity and interconnection of the totality of its components: political-institutional, regulatorylegal, organizational-economic, informational-controlling. The peculiarities of the institutionalization of anti-corruption policy on the basis of state security and public order, which combine post-totalitarian and democratic elements of harmonization of relations between the state and the public, are revealed. The directions of implementation of the LOGFAS mechanism in our country have been determined, which require: radical changes in the legislative system to harmonize them with NATO legislation, which forms the basis of the LOGFAS IC; appropriate forces for building or organizing and providing forecasting input information in a real situation; construction of a state guarantee of ensuring the approval of issues in service. The analysis of the best foreign practices regarding the implementation of anticorruption policy in the sphere of state security was carried out. It was revealed that in the economically developed countries of the world, dialogue forms of cooperation between state authorities, humanity and the information system within the framework of ensuring the state of state security are widespread. It was determined that a certain dialogue interaction in European countries is implemented in the form of the Electronic Government (e-Government) and «Open Government» schemes. The strategic measures of anti-corruption policy formation in the field of ensuring state security and public order, which involve constant innovation, adaptation, cooperation and training, deterring illegal financing and bringing corrupt officials to justice in order to maximize the potential for diplomatic tools, including foreign aid and targeted sanctions, are revealed. to end corruption and bring corrupt officials to justice, while expanding efforts to secure foreign aid. The algorithm for forming an anti-corruption policy for logistical support of state security is defined, which is built using a systemic approach based on prejudice and elimination of threats as a result of modeling the process of their formation, manifestation and spread. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account