Electronic Repository

Визначення екологічних пріоритетів управління відходами (на прикладі полігону ТПВ м. Житомир)

Show simple item record

dc.contributor.author Нонік, Л.
dc.contributor.author Пацева, І.
dc.contributor.author Циганенко-Дзюбенко, І.
dc.contributor.author Медвідь, О.
dc.contributor.author Дасевич, І.
dc.contributor.author Nonik, L.
dc.contributor.author Patseva, I.
dc.contributor.author Tsyhanenko-Dziubenko, I.
dc.contributor.author Medvid, O.
dc.contributor.author Dasevych, I.
dc.date.accessioned 2023-09-11T12:22:06Z
dc.date.available 2023-09-11T12:22:06Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8268
dc.description.abstract Мета дослідження. Зі створенням полігонів твердих побутових відходів пов’язаний комплекс серйозних екологічних проблем. Насамперед, у районі розташування полігонів порушується природний ландшафт і всі компоненти довкілля поблизу полігонів зазнають різних негативних впливів. Крім цього, з господарського обороту вилучаються чималі земельні площі. У ряді випадків негативний вплив на довкілля призводить до її деградації, а іноді і до зміни екосистеми. В Україні стан поводження з побутовими відходами в край незадовільний. На вирішення цієї проблеми необхідно зосередити зусилля всіх органів державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища. Методологія. Проаналізовано наукові праці вітчизняних дослідників, щодо визначення екологічних пріоритетів природоохоронної діяльності під час поводження з відходами та вирішення проблем поводження з відходами в Україні. В роботах авторами була надана оцінка загальносвітовим тенденціям у сфері управління відходами, в тому числі, виходячи із прогнозів щодо незупинного зростання обсягів відходів виробництва та споживання, а також трансформацій їх якісного складу. Також, аналіз літературних джерел дозволяє зробити висновок, що в Україні нагальним питанням є вивчення впливу звалищ ТПВ на елементи навколишнього середовища. Наукова новизна полягає у обґрунтуванні та розробці організаційно-технічних рішень із забезпечення екологічної безпеки звалищ твердих побутових відходів та мінімізації їх негативного впливу на довкілля. Висновки. Для досягнення позитивних змін у секторі поводження з твердими побутовими відходами найважливішим завданням сьогодні є здійснення заходів запобігання утворення відходів та зменшення ступеня їх небезпеки. Якщо це неможливо зробити, то відходи необхідно повторно використовувати, рециклювати або застосовувати як джерело енергії. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Волинський національний університет імені Лесі Українки uk_UA
dc.relation.ispartofseries Проблеми хімії та сталого розвитку;Вип.1
dc.subject управління відходами uk_UA
dc.subject сміттєзвалища uk_UA
dc.subject вплив на довкілля uk_UA
dc.subject зміна екосистем uk_UA
dc.subject waste management uk_UA
dc.subject waste landfills uk_UA
dc.subject impact on the environment uk_UA
dc.subject ecosystem changes uk_UA
dc.title Визначення екологічних пріоритетів управління відходами (на прикладі полігону ТПВ м. Житомир) uk_UA
dc.title.alternative Vyznachennia ekolohichnykh priorytetiv upravlinnia vidkhodamy (na prykladi polihonu TPV m. Zhytomyr) uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten The aim of the research. A set of serious environmental problems are associated with the creation of solid household waste landfills. Firstly, in the area where the landfills are located, the natural landscape is disturbed and all components of the environment near the landfills experience various negative impacts. In addition, considerable land areas removed from economic turnover. In some cases, the negative impact on the environment leads to its degradation and sometimes to the ecosystem change. In Ukraine, the state of regional domestic waste management is unsatisfactory. It is necessary to focus the government efforts in the field of environmental protection on solving this problem. Methodology. The scientific works of domestic researchers have been analyzed regarding the determination of ecological priorities of environmental protection activities during waste management and solving the problems of waste management in Ukraine. In the works, the authors provided an assessment of global trends in the field of waste management, including, based on forecasts regarding the continuous growth of production and consumption waste volumes, as well as transformations in their qualitative composition. Also, the analysis of literary sources allows us to conclude that the study of the impact of solid waste landfills on environmental elements is an urgent issue in Ukraine. The scientific novelty consists in the justification and development of organizational and technical solutions for ensuring the environmental safety of solid waste landfills and minimizing their negative impact on the environment. Conclusions. To achieve positive changes in the solid waste management sector, the most important task today is to implement measures to prevent the generation of waste and reduce the degree of its danger. If this is not possible, then the waste must be reused, recycled or used as a source of energy. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account