Electronic Repository

Концепція екологічної безпеки держави в контексті сталого розвитку та євроінтеграції

Show simple item record

dc.contributor.author Демчук, Л.
dc.contributor.author Кірейцева, Г.
dc.contributor.author Циганенко-Дзюбенко, І.
dc.contributor.author Вовк, В.
dc.contributor.author Demchuk, L.
dc.contributor.author Kireytseva, H.
dc.contributor.author Tsyganenko-Dzyubenko, I.
dc.contributor.author Vovk, V.
dc.date.accessioned 2023-09-11T12:09:10Z
dc.date.available 2023-09-11T12:09:10Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8267
dc.description.abstract У статті розкрито особливості екологічної безпеки в контексті сталого розвитку та євроінтеграційних процесів з точки зору практики. Розглянуто стан екологічної безпеки в Україні. Визначено, що запровадження міжнародних стандартів системи екологічного менеджменту сприятиме розвитку систем екологічного менеджменту та реалізації в Україні міжнародних природоохоронних ініціатив. З’ясовано, що у рамках виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС від 2022 року Верховна Рада України ухвалила та планує ухвалити багато законів з питань євроінтеграції у сфері екологічної політики та природокористування, зокрема: проєкт Закону «Про забезпечення конституційних прав громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля»; проєкт Закону «Про території Смарагдової мережі»; проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання та обігу піротехнічних виробів»; проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної системи моніторингу довкілля»; Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження лісів»; Закон України «Про управління відходами». Встановлено, що підписання у 2014 році Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом стало потужним поштовхом для вирішення екологічних викликів та започаткувало важливі реформи у сфері екології та клімату. Визначено напрями, які має містити концепція екологічної безпеки в контексті сталого розвитку та євроінтеграції. З’ясовано, що запланований вступ до ЄС передбачає створення управлінського потенціалу для моніторингу узгодження екологічних директив ЄС з внутрішнім законодавством України та чіткого дотримання стандартів і вимог. Україна повинна постійно наближати екологічну політику до стандартів ЄС. Політика розвитку України повинна проводитися з урахуванням національних інтересів, умов і можливостей і орієнтуватися насамперед на нові перспективні екологічні механізми, які нині впроваджуються в ЄС у рамках моделі стратегії сталого розвитку. Серед об'єктів сучасної науки особливе місце належить соціоприродним системам, в яких взаємодіють природні та людські (соціальні) компоненти. Вивчення цих об'єктів має на меті передусім пошук шляхів підпорядкування гуманістичним цінностям як самих соціоприродних систем, так і корпусу дослідницьких методів, що застосовуються до них. Наведено основні визначення і принципи переходу суспільства до сталого розвитку, принципи розвитку природи, основні закони і принципи сучасної екології, основи еволюційного вчення, положення екологічної парадигми, ознаки і складові сучасної біосферної кризи людства. Розглянуто елементи теорії систем і системного підходу; умови розвитку, принципи і механізми стійкості соціально-економічних систем. Зроблено акценти на Глобальних Цілях сталого розвитку до 2030 року і їх адаптації до України. Значну увагу приділено класифікації і методам визначення індикаторів сталого розвитку, а також головним положенням концепцій екологічної освіти та освіти для сталого розвитку. Проаналізовано сутність концепції сталого розвитку. Обґрунтовано її постіндустріальну та глобальну природу. Визначені об’єктивні та суб’єктивні чинники, які унеможливлюють реалізацію цієї концепції в умовах індустріального способу виробництва. Запропоновані сутнісні критерії та перед умови реалізації моделі сталого розвитку. Висвітлено основні принципи сталого розвитку та «зеленої» економіки в Україні в контексті екологічної безпеки держави. Визначено принципи формування державної політики сталого розвитку на засадах «зеленої» економіки. В результаті проведеного аналізу обґрунтовано підстави для переходу України на модель сталого розвитку та визначено зазначені умови. Також встановлено, що проблему забезпечення сталого розвитку необхідно вирішувати шляхом системного вирішення економічних, екологічних та соціальних проблем на всіх рівнях. Досліджено характер впливу економічних, екологічних та соціальних факторів на становлення концепції сталого розвитку в умовах глобалізації. Практична значимість полягає у систематизації факторів та умов сталого розвитку, на основі яких забезпечується реалізація принципів сталого розвитку в умовах глобалізації. Представлено основні риси національного концепту сталого розвитку, що базується на розкритті специфіки формування суспільних відносин, що визначають диференційовані по території країни форми господарювання. Показано, що їхнє стійке функціонування забезпечується тільки в тому випадку, коли опирається на традиційні для народу духовні, культурологічні і психологічні основи. Виявлено, що для обґрунтування ефективного управління стійким розвитком необхідно використовувати сучасні уявлення про людину й суспільство, відбиті, зокрема, у філософії постмодернізму. Стратегія подальшого стійкого розвитку пов’язується з механізмами корпоратизації економічного простору й капіталізацією природних ресурсів. Розкрито загальні риси технології капіталізації природних ресурсів, що забезпечують відтворення гармонійного довкілля. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Волинський національний університет імені Лесі Українки uk_UA
dc.relation.ispartofseries Проблеми хімії та сталого розвитку;Вип.1
dc.subject екологічна безпека uk_UA
dc.subject стратегія розвитку uk_UA
dc.subject система моніторингу uk_UA
dc.subject екологічні проблема uk_UA
dc.subject інтеграція uk_UA
dc.subject екологічна політика uk_UA
dc.subject природокористування uk_UA
dc.subject environmental safety uk_UA
dc.subject development strategy uk_UA
dc.subject monitoring system uk_UA
dc.subject environmental problem uk_UA
dc.subject integration uk_UA
dc.subject environmental policy uk_UA
dc.subject nature management uk_UA
dc.title Концепція екологічної безпеки держави в контексті сталого розвитку та євроінтеграції uk_UA
dc.title.alternative Kontseptsiia ekolohichnoi bezpeky derzhavy v konteksti staloho rozvytku ta yevrointehratsii uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten The article reveals the peculiarities of environmental security in the context of sustainable development and European integration processes from the point of view of practice. The state of environmental safety in Ukraine is considered. It was determined that the introduction of international standards of the environmental management system will contribute to the development of environmental management systems and the implementation of international environmental protection initiatives in Ukraine. It was found that as part of the implementation of the Ukraine-EU Association Agreement of 2022, the Verkhovna Rada of Ukraine adopted and plans to adopt many laws on European integration in the field of environmental policy and nature management, in particular: the draft Law "On Ensuring the Constitutional Rights of Citizens to Safe Life and environmental health"; the draft Law "On the territories of the Emerald Network"; the draft Law "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Regarding the Use and Circulation of Pyrotechnic Products"; the draft Law "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Regarding the State Environmental Monitoring System"; Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Forest Conservation"; Law of Ukraine "On Waste Management". It was established that the signing of the Association Agreement between Ukraine and the European Union in 2014 became a powerful impetus for solving environmental challenges and initiated important reforms in the field of ecology and climate. The directions that the concept of environmental safety should contain in the context of sustainable development and European integration are determined.It was found that the planned accession to the EU involves the creation of management potential for monitoring the alignment of EU environmental directives with the domestic legislation of Ukraine and clear compliance with standards and requirements. Ukraine must constantly bring its environmental policy closer to EU standards. Ukraine's development policy should be carried out taking into account national interests, conditions and opportunities and focus primarily on new promising environmental mechanisms that are currently being implemented in the EU within the framework of the sustainable development strategy model. Among the objects of modern science, a special place belongs to socio-natural systems in which natural and human (social) components interact. The study of these objects is primarily aimed at finding ways of subordinating both the socionatural systems themselves and the body of research methods applied to them to humanistic values. The main definitions and principles of society's transition to sustainable development, the principles of nature's development, the basic laws and principles of modern ecology, the foundations of evolutionary theory, the position of the ecological paradigm, signs and components of the modern biosphere crisis of humanity are given. The elements of systems theory and system approach are considered; conditions of development, principles and mechanisms of stability of socio-economic systems. Emphasis was placed on the Global Sustainable Development Goals by 2030 and their adaptation to Ukraine. Considerable attention is paid to the classification and methods of determining indicators of sustainable development, as well as the main provisions of the concepts of environmental education and education for sustainable development. The essence of the concept of sustainable development is analyzed.Its post-industrial and global nature is substantiated. The objective and subjective factors that make it impossible to implement this concept in the conditions of the industrial method of production are determined. Essential criteria and preconditions for the implementation of the model of sustainable development are proposed. The main principles of sustainable development and "green" economy in Ukraine in the context of environmental security of the state are highlighted. The principles of the formation of the state policy of sustainable development on the basis of the "green" economy have been determined. As a result of the analysis, the grounds for Ukraine's transition to a model of sustainable development have been substantiated and the specified conditions have been determined. It was also established that the problem of ensuring sustainable development must be solved by systematically solving economic, environmental and social problems at all levels. The nature of the influence of economic, ecological and social factors on the formation of the concept of sustainable development in the conditions of globalization has been studied. The practical significance lies in the systematization of the factors and conditions of sustainable development, on the basis of which the implementation of the principles of sustainable development in the conditions of globalization is ensured. The main features of the national concept of sustainable development are presented, which is based on the disclosure of the specifics of the formation of social relations, which determine the forms of management differentiated on the territory of the country. It is shown that their sustainable functioning is ensured only when it relies on traditional spiritual, cultural and psychological foundations. It was found that in order to substantiate the effective management of sustainable development, it is necessary to use modern ideas about man and society, reflected, in particular, in the philosophy of postmodernism. The strategy of further sustainable development is connected with the mechanisms of corporatization of the economic space and the capitalization of natural resources. The general features of the technology of capitalization of natural resources, which ensure the reproduction of a harmonious environment, are disclosed. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account