Electronic Repository

Swoт-аналіз рекреаційно-туристичного потенціалу Житомирської області

Show simple item record

dc.contributor.author Хоменко, С.В.
dc.contributor.author Тарасюк, Г.М.
dc.contributor.author Кірейцева, Г.В.
dc.contributor.author Демчук, Л.І.
dc.contributor.author Циганенко-Дзюбенко, І.Ю.
dc.contributor.author Khomenko, S.
dc.contributor.author Tarasyuk, G.
dc.contributor.author Kireitseva, H.
dc.contributor.author Demchuk, L.
dc.contributor.author Tsyhanenko-Dziubenko, I.
dc.date.accessioned 2023-09-11T08:44:41Z
dc.date.available 2023-09-11T08:44:41Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8265
dc.description.abstract Розглянуто і систематизовано наукові підходи застосування SWOT – аналізу для розробки сценарію розвитку туристично-рекреаційної галузі Житомирської області. Встановлено, що SWOT-аналіз є дієвим інструментом процесу управління стійким розвитком регіонів, а туристично-рекреаційна діяльність відіграє важливу роль в системі регіонального розвитку, забезпечуючи раціональне використання і збереження природно-екологічних, культурно-історичних та інформаційно-пізнавальних ресурсів території. Комплексна оцінка розвитку туристично-рекреаційної галузі Житомирської області за допомогою SWOТ-аналізу дозволить визначити можливості та загрози розвитку туристично-рекреаційної галузі. Аналізуючи отримані дані, дійшли висновку, що Житомирська область Аналізуючи дані SWOТ-аналізу, дійшли висновку, що Житомирська область має більше можливостей, ніж ризиків розвитку рекреаційно-туристичного потенціалу. Серед факторів, що сприятимуть сприятливим змінам є: розвиток нових видів туризму (наприклад: військовий туризм), міжнародні зв’язки, фінансовий розвиток регіонів, децентралізація, посилення ролі громадянського суспільства та підтримка підприємств. Сильними сторонами розвитку рекреаційно-туристичного потенціалу Житомирської області є: понад 500 одиниць туристичних об’єктів, географічне розташування, природно-ресурсний потенціал; міжнародні транспортні сполучення, адже територією області проходить безліч міжнародних автошляхів, шляхів обласного та районного значень. Слабкими сторонами розвитку рекреаційно-туристичного потенціалу є: недостатня кількість інвестицій, адже інвестори не бачать перспективи вкладання коштів у галузь туризму, а також відсутність достатнього рівня інноваційного розвитку; ціна туристичного продукту залишається слабкою стороною через надто завищені ціни на деякі тури; стандарти обслуговування в області перебувають на низькому рівні і потребують удосконалення; реклама Житомирської області залишається на низькому рівні через те, що регіон не представляє себе на міжнародних та всеукраїнських заходах у повній мірі, відсутні інформації на інтернет-ресурсах; екологічний стан області сягає відмітки «задовільно» через функціонування в області багатьох промислових підприємств, які шкодять навколишньому середовищу. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Київ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Екологічні науки;4(49)
dc.subject рекреація uk_UA
dc.subject туризм uk_UA
dc.subject туризм uk_UA
dc.subject SWOT-аналіз uk_UA
dc.subject туристично-рекреаційна діяльність uk_UA
dc.subject туристично-рекреаційні ресурси uk_UA
dc.subject туристично-рекреаційні потреби uk_UA
dc.subject recreation uk_UA
dc.subject tourism uk_UA
dc.subject SWOT analysis uk_UA
dc.subject tourist and recreational activities uk_UA
dc.subject tourist and recreational resources uk_UA
dc.subject tourist and recreational needs uk_UA
dc.title Swoт-аналіз рекреаційно-туристичного потенціалу Житомирської області uk_UA
dc.title.alternative SWOT-analysis of the recreational and tourist potential of the Zhytomyr region uk_UA
dc.description.abstracten The article considers and systematizes scientific approaches to the application of SWOT-analysis to develop a scenario for the development of the tourism and recreation industry in Zhytomyr region. It has been found that SWOT analysis is an effective tool for managing the sustainable development of regions, and tourism and recreational activities play an important role in the system of regional development, ensuring the rational use and preservation of natural, environmental, cultural, historical, informational and cognitive resources of the territory. A comprehensive assessment of the development of the tourism and recreation industry in the Zhytomyr region using SWOT analysis will allow to identify opportunities and threats to the development of the tourism and recreation industry. Analyzing the data obtained, we concluded that Zhytomyr region has more opportunities than risks for the development of recreational and tourist potential. Among the factors that will contribute to favorable changes are: the development of new types of tourism (for example, military tourism), international relations, financial development of the regions, decentralization, strengthening the role of civil society and support for enterprises. The strengths of the recreational and tourist potential of Zhytomyr region are: more than 500 tourist facilities, geographical location, natural resource potential; international transport links, as many international highways, regional and district roads pass through the region. Weaknesses in the development of recreational and tourist potential are: insufficient investment, as investors do not see prospects for investing in the tourism industry, as well as the lack of a sufficient level of innovation; the price of the tourist product remains a weakness due to overpriced prices for some tours; service standards in the region are low and need to be improved; advertising of Zhytomyr region remains low due to the fact that the region does not represent itself at international and national events. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account