Electronic Repository

Розробка конструкції відрізних фрез з різнонаправленими зубцями

Show simple item record

dc.contributor.author Майданюк, Сергій Володимирович
dc.contributor.author Maidaniuk, S.V.
dc.date.accessioned 2021-09-08T06:57:41Z
dc.date.available 2021-09-08T06:57:41Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7897
dc.description.abstract Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 19 спеціальністю 05.03.01 – «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти» − Державний університет «Житомирська політехніка», Міністерство освіти і науки України, Житомир, 2021. Дисертація присвячена питанням підвищення продуктивності та якості оброблення при відрізанні металевих заготовок за рахунок розробки конструкції дискових відрізних фрез з різнонаправленими зубцями та встановлення раціональних режимів оброблення. На основі загальних положень теорії різання та проектування різальних інструментів розроблена конструкція інструменту та досліджені геометричні параметри різальної частини в процесі її роботи. На основі теорії формоутворення поверхонь, розроблені методики визначення параметрів зрізуваного шару за допомогою 3D моделювання з використанням систем твердотільного геометричного моделювання та аналітичного моделювання. Досліджено параметри зрізуваного шару, на основі яких визначено теоретичні геометричні параметри інструмента та режими його роботи. Проведені лабораторні випробування, спрямовані на перевірку теоретичних досліджень, дали змогу отримати аналітичні залежності характеристик процесу оброблення та якості отриманих деталей. Оптимізація отриманих залежностей дозволила отримати рекомендовані геометричні параметри та режими оброблення, на основі яких визначено геометричні параметри інструменту та уточнено параметри стружкової канавки та кількість зубців. Виробнича перевірка результатів досліджень підтвердила результати теоретичних досліджень. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Державний університет "Житомирська політехніка" uk_UA
dc.subject дискові відрізні фрези uk_UA
dc.subject різнонаправлені зубці uk_UA
dc.subject геометричні параметри uk_UA
dc.subject зрізуваний шар uk_UA
dc.subject 3D моделювання uk_UA
dc.subject математичне моделювання uk_UA
dc.subject режими різання uk_UA
dc.subject сили різання uk_UA
dc.subject шорсткість поверхні uk_UA
dc.subject saw blade uk_UA
dc.subject multidirectional teeth uk_UA
dc.subject geometric parameters uk_UA
dc.subject cut layer uk_UA
dc.subject 3D modeling uk_UA
dc.subject mathematical modeling uk_UA
dc.subject cutting modes uk_UA
dc.subject cutting forces uk_UA
dc.subject surface roughness uk_UA
dc.title Розробка конструкції відрізних фрез з різнонаправленими зубцями uk_UA
dc.title.alternative Design of saw blade with multidirectional teeth uk_UA
dc.type Thesis uk_UA
dc.description.abstracten The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of technical sciences on a specialty 05.03.01 – «Мachining processes, machine tools and tools» − Zhytomyr Polytechnic State University, Ministry of Education and Science of Ukraine. Zhytomyr, 2021. The dissertation is devoted to the issues of increasing the productivity and quality of processing during the cutting of metal blanks per set of the development of the design of saw blade with multi-directional teeth and the definition of rational processing modes. Based on the general positions of the cutting theory and the design of cutting tools, the design of the tool was developed and the geometric parameters of the cutting part were investigated during its operation. Based on the theory of surface shaping, methods have been developed for determining the parameters of the cut layer based on 3D modeling using solid geometric modeling and analytical modeling systems. Parameters of cut layer are investigated, on the basis of which theoretical geometric parameters of tool and modes of its operation are determined. The conducted laboratory tests, aimed at verifying the theoretical research, made it possible to obtain analytical dependences of the characteristics of the processing process and the quality of the obtained parts. Optimization of the obtained dependences allowed to obtain the recommended geometrical parameters and machining modes, on the basis of which the geometrical parameters of the tool were determined and the parameters of the chip groove and the number of teeth were specified. Industrial verification of research results confirmed the results of theoretical research. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account