Electronic Repository

Поліпшення паливної економічності та екологічних показників переобладнаних для роботи на газовому паливі транспортних засобів

Show simple item record

dc.contributor.author Погорлецький, Дмитро Сергійович
dc.contributor.author Pogorletsky, D.S.
dc.date.accessioned 2021-08-18T11:02:10Z
dc.date.available 2021-08-18T11:02:10Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7895
dc.description.abstract Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту» (27 – Транспорт)). – Державний університет «Житомирська політехніка», Міністерство освіти і науки України, м. Житомир, 2021. Дисертація присвячена поліпшенню паливної економічності і екологічних показників транспортних засобів (ТЗ) з двигунами, переобладнаними для роботи на газовому паливі, які обладнано системою теплової підготовки в умовах експлуатації і методів їх реалізації. Проведені розрахункові та експериментальні дослідження ТЗ KIA CEE'D 2.0 5MT2 з двигуном G4GC (4FS 8.2 / 9.35), переобладнаного для роботи на газовому паливі, який обладнано системою теплової підготовки на основі теплового акумулятору фазового переходу, для визначення шляхів та методів поліпшення паливної економічності і екологічних показників в умовах експлуатації. Розроблено і запропоновано підхід до визначення паливної економічності та екологічних показників ТЗ з двигунами, переобладнаними для роботи на газовому паливі, в процесах передпускової і післяпускової теплової підготовки, що базується на одночасному використанні даних експериментальних досліджень і 19 результатів розрахунку на математичній моделі. Встановлено суттєвий вплив системи теплової підготовки з тепловим акумулятором фазового переходу на показники паливної економічності та екологічні показники ТС в умовах експлуатації в широкому інтервалі температур оточуючого середовища. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Державний університет "Житомирська політехніка" uk_UA
dc.subject транспортний засіб uk_UA
dc.subject двигун uk_UA
dc.subject переобладнаний для роботи на газовому паливі uk_UA
dc.subject система теплової підготовки uk_UA
dc.subject тепловий акумулятор uk_UA
dc.subject фазовий перехід uk_UA
dc.subject паливна економічність uk_UA
dc.subject екологічні показники uk_UA
dc.subject їздовий цикл uk_UA
dc.subject система моніторингу uk_UA
dc.subject умови експлуатації uk_UA
dc.subject vehicle uk_UA
dc.subject engine uk_UA
dc.subject converted to run on gas fuel uk_UA
dc.subject heat treatment system uk_UA
dc.subject heat accumulator uk_UA
dc.subject phase transition uk_UA
dc.subject fuel economy uk_UA
dc.subject environmental performance uk_UA
dc.subject driving cycle uk_UA
dc.subject monitoring system uk_UA
dc.subject operating conditions uk_UA
dc.title Поліпшення паливної економічності та екологічних показників переобладнаних для роботи на газовому паливі транспортних засобів uk_UA
dc.title.alternative Improving fuel economy and environmental performance of vehicles converted to run on gas fuel uk_UA
dc.type Thesis uk_UA
dc.description.abstracten Dissertation for obtaining the candidate of technical sciences degree in specialty 05.22.20 «Operation and repair of transport means». – Zhytomyr Polytechnic State University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Zhytomyr, 2021. The dissertation is devoted to the improvement of fuel economy and ecological indicators of vehicles with engines converted for operation on gas fuel, which are equipped with a system of thermal preparation in the conditions of operation and methods of their realization. Calculated and experimental studies of the vehicle KIA CEE'D 2.0 5MT2 with G4GC engine (4FS 8.2 / 9.35), converted to run on gas fuel, which is equipped with a heat treatment system based on a heat accumulator phase transition, to determine ways and methods to improve fuel economy and environmental performance. An approach to determining fuel efficiency and environmental performance of vehicles with engines converted to run on gas fuel in the processes of pre-start and post-start heat preparation, based on the simultaneous use of experimental research data and calculation results on a mathematical model. The significant influence of the system of thermal preparation with the thermal accumulator of phase transition on indicators of fuel economy and ecological indicators of the vehicle in the conditions of operation in a wide range of ambient temperatures is established. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account