Electronic Repository

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДОГОВІРНОГО ПРОЦЕСУ (на прикладі діяльності промислових підприємств України)

Show simple item record

dc.contributor.author Романчук, Катерина Василівна
dc.contributor.author Romanchuk, K.V.
dc.date.accessioned 2018-02-06T12:24:38Z
dc.date.available 2018-02-06T12:24:38Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7294
dc.description.abstract Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. – Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – Київ, 2005. Дисертація присвячена розробці рекомендацій з удосконалення організації і методики бухгалтерського обліку та внутрішньогосподарського контролю договірного процесу на основі теоретичного обґрунтування та вивчення проблемних питань відображення в бухгалтерському обліку операцій за договорами. У дисертації уточнено сутність понять “договір”, “контракт”, “угода”, “правочин”, “господарський договір”. Для полегшення застосування у практичній діяльності працівників бухгалтерської та аналітичної служб промислових підприємств удосконалено існуючу класифікацію договорів. Визначено напрями руху облікової інформації в розрізі стадій договірного процесу. Розроблено рекомендації щодо участі працівників бухгалтерської служби в договірному процесі підприємства на основі вивчення досвіду участі бухгалтерської служби підприємства в договірному процесі. Обґрунтовано необхідність розробки договірної політики підприємства для оптимізації податкових наслідків за договорами та структури активів підприємства. Розроблено моделі бухгалтерського обліку операцій за договорами для їх застосування в умовах комп’ютеризації для полегшення обліку, аналізу та внутрішньогосподарського контролю виконання договорів та внутрішню звітність, що містить показники, які характеризують договірний процес підприємства; удосконалено Примітки до річної фінансової звітності в частині показників договірного процесу підприємства. Удосконалено методику внутрішньогосподарського контролю виконання договорів для забезпечення недопущення прострочення їх виконання. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.subject договір uk_UA
dc.subject контракт uk_UA
dc.subject угода uk_UA
dc.subject правочин uk_UA
dc.subject господарський договір uk_UA
dc.subject договірна політика uk_UA
dc.subject договірний процес uk_UA
dc.subject договірні права uk_UA
dc.subject договірні зобов’язання uk_UA
dc.subject contract uk_UA
dc.subject treaty uk_UA
dc.subject agreement uk_UA
dc.subject business contract uk_UA
dc.subject contract policies uk_UA
dc.subject contract process uk_UA
dc.subject contract rights uk_UA
dc.subject contract obligations uk_UA
dc.title ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДОГОВІРНОГО ПРОЦЕСУ (на прикладі діяльності промислових підприємств України) uk_UA
dc.title.alternative Organization and methodics of accounting for the contract process (on the example of the activity of the industrial enterprises of Ukraine) uk_UA
dc.type Thesis uk_UA
dc.description.abstracten Thesis for obtaining the scientific degree of candidate of economic sciences on the specialty 08.06.04 – Accounting, analysis and auditing. – State Academy of Statistics, Accounting and Auditing of State Statistics Committee of Ukraine. – Kyiv, 2005. The thesis is devoted to the development of recommendations on the improvement of organization and methodics of accounting and internal business control for the contract process on the basis of theoretical grounding and studying of the problematic issues of reflection of the transactions based on the contracts in accounting. The essence of the concepts “contract”, “treaty”, “agreement”, “business contract” has been clarified. The existing classification of the contracts has been improved in order to simplify its usage in the practical activity of the accountants and analytical department of the industrial enterprises. The directions of accounting information movement by the stages of contract process have been determined. The recommendations concerning the accountants’ participation in the contract process of an enterprise on the bases of experience of the accountants’ participation in the contract process have been developed. The necessity of the Contract policies development of an enterprise for optimizing the tax consequences of the contracts and the assets structure of an enterprise has been grounded. The accounting models for the transactions based on the contracts for their usage under the conditions of computerization to simplify accounting, analysis and internal business control of contract implementation as well as the internal statements containing the indices characterizing the contract process of an enterprise have been worked out; the form of the Notes to the Annual financial statements have been improved in the part of the indicators of the contract process of an enterprise. The methodics of internal business control of the contracts implementation for preventing expiration of contracts execution has been improved. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account