Electronic Repository

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦІЙ З НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

Show simple item record

dc.contributor.author Кучер, Світлана Вікторівна
dc.contributor.author Kucher, S.V.
dc.date.accessioned 2016-02-19T11:51:31Z
dc.date.available 2016-02-19T11:51:31Z
dc.date.issued 2012-09
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1113
dc.description.abstract У дисертаційній роботі поглиблено теоретико-методичні положення бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю операцій з нарахування та сплати податку на прибуток. Уточнено трактування терміну “податок на прибуток” та запропоновано структурну будову вітчизняної системи розподілу прибутку державі у вигляді податку на прибуток. Визначено економічний прибуток як критерій порівняння ефективності діяльності суб’єктів господарювання. Обґрунтовано єдину інформаційну систему бухгалтерського обліку та удосконалено методичне забезпечення бухгалтерського обліку операцій з податком на прибуток. Розроблено механізм використання облікової політики як інструменту податкового планування на основі показників економічного аналізу. Розроблено порядок ідентифікації та оцінки податкових ризиків суб’єкта господарювання. Запропоновано організаційно- методичний підхід до проведення внутрішнього контролю операцій з нарахування та сплати податку на прибуток, який базується на поєднанні підходів до ідентифікації, оцінки та управління податковими ризиками платника податку на прибуток. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук;
dc.subject прибуток uk_UA
dc.subject фінансовий результат uk_UA
dc.subject податок на прибуток uk_UA
dc.subject інформаційна система бухгалтерського обліку uk_UA
dc.subject податкові різниці uk_UA
dc.subject податковий ризик uk_UA
dc.subject податкове планування uk_UA
dc.subject податкове навантаження uk_UA
dc.subject внутрішній контроль uk_UA
dc.subject profit uk_UA
dc.subject financial result uk_UA
dc.subject income tax uk_UA
dc.subject informational system of accounting uk_UA
dc.subject tax differences uk_UA
dc.subject tax risk uk_UA
dc.subject tax planning uk_UA
dc.subject tax burden uk_UA
dc.subject internal control uk_UA
dc.title БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦІЙ З НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК uk_UA
dc.title.alternative Accounting for and internal control over the transactions with income tax charges and payment uk_UA
dc.type Other uk_UA
dc.description.abstracten The theoretical and methodical statements of accounting for and internal control over the transactions with income tax charges and payment have been grounded. The interpretation of the term “income tax” has been specified as well as the structural scheme of the national system of distribution of income to state in the form of income tax has been suggested. The economic profit as a criterion of comparing the efficiency of companies’ performance has been determined. The integral informational accounting system has been grounded as well as the methodic support of accounting for transactions with income tax has been improved. The mechanism of using the accounting policy as a tool of tax planning on the basis of economic analysis indexes has been worked out. The procedure of identifying and assessing tax risks that companies run has been worked out. Organization and methodic approach towards carrying out internal control over the transactions with income tax charges and payment has been suggested, which is based on the combination of approaches towards identification, assessment and management of tax risks run buy the income tax payer. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account