Electronic Repository

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ

Show simple item record

dc.contributor.author Євдокимов, Віктор Валерійович
dc.contributor.author Evdokymov, V.V.
dc.date.accessioned 2016-02-18T09:29:36Z
dc.date.available 2016-02-18T09:29:36Z
dc.date.issued 2005-03-05
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1047
dc.description.abstract У дисертації досліджено та теоретично обґрунтовано застосування моделювання як інструменту розвитку бухгалтерського обліку, виявлено принципи його практичної реалізації за допомогою вказаного методу в умовах комп’ютеризації облікового процесу. Запропоновано універсальну модель облікової системи підприємства на основі сучасних комп’ютерних технологій з метою відображення основних зв’язків між елементами цієї системи. Розроблено методику моделювання господарських процесів в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку та надано практичні рекомендації з реалізації цього процесу. Запропоновано використання методу моделювання при формуванні облікової політики підприємства для розробки механізму вибору найбільш доцільних її положень. Удосконалено методику використання методу моделювання в дослідженні об’єктів і предмету бухгалтерського обліку для подальшого розвитку його теорії й методології. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук;
dc.subject моделювання uk_UA
dc.subject модель uk_UA
dc.subject система бухгалтерського обліку uk_UA
dc.subject метод бухгалтерського обліку uk_UA
dc.subject комп’ютеризація uk_UA
dc.subject формалізація uk_UA
dc.subject modeling uk_UA
dc.subject model uk_UA
dc.subject accounting system uk_UA
dc.subject accounting method uk_UA
dc.subject computerization uk_UA
dc.subject formalization uk_UA
dc.title МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ uk_UA
dc.title.alternative Modeling of Accounting System: Theory and Practice of Application uk_UA
dc.type Other uk_UA
dc.description.abstracten Modeling implementation as a tool of accounting development has been researched and theoretically grounded in the thesis, as well as the principles of their practical realization with the help of indicated method under the conditions of accounting process computerization have been defined. The universal model of an enterprise’s accounting system on the basis of the modern computer technologies with the aim of reflection of the main relations between the system’s elements has been offered. The methodic of business process modeling under the conditions of accounting computerization has been developed, and practical recommendations concerning the implementation of the process has been given. Modeling method application while forming an enterprise’s accounting policy for the choice mechanism working-out of the most appropriate items has been offered. The methodic of modeling method application in objects and accounting subject research for the further development of accounting theory and methodology has been improved. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account