Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7420
Title: Розвиток понятійно-категоріального апарату в частині ідентифікації фінансових результатів: адаптація до діяльності будівельних підприємств
Other Titles: Development of conceptual categorical apparatus in a part of identification of financial results: adaptation to the activity of construction enterprises
Authors: Павелко, Ольга Віталіївна
Pavelko, О.V.
Keywords: будівництво
облік
будівельне підприємство
фінансові результати
прибуток
construction
accounting
construction company
financial results
profit
Issue Date: 2018
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: Міжнародний збірник наукових праць;3(41)
Abstract: В умовах сьогодення в післякризовий період господарюючі суб’єкти зацікавлені, як ніколи раніше, в максимізації фінансових результатів діяльності. Нині можна констатувати активізацію виконання будівельних робіт. Проте не завжди, за результатами ведення господарської діяльності будівельних підприємств спостерігається прибуток. Внаслідок проведеного вибіркового аналізу фінансової звітності 63 будівельних підприємств України за 2017 рік, основними видами діяльності яких є будівництво, організація будівництва, інші спеціалізовані будівельні роботи, встановлено, що згідно з наявними даними 21 підприємство у 2017 р. спрацювало збитково, 42 – прибутково. У випадку наявності прибутку, постає необхідність належного його обліковування і відображення в звітності. Дані питання частково висвітлено, а окремі проблеми вирішено в дисертаційних роботах, захищених в Україні в останні роки. Задля виконання окреслених завдань вкрай важливим є розуміння економічної сутності прибутку, для чого за доцільне вважаємо виконання ретроспективного аналізу підходів до тлумачення прибутку представниками різних облікових шкіл, зокрема італійської, французької, німецької та англо-американської. Аналіз дефініцій прибутку, проведений в дослідженні за трьома напрямками (в обліку, аналізі та аудиті; фінансах; економіці підприємства та економічній теорії), вказує на те, що серед учених відсутній єдиний уніфікований підхід до розгляду його сутності, поняття прибутку є багатоаспектним. У статті окреслено авторський підхід до розуміння сутності прибутку та ідентифіковано поняття «прибуток будівельного підприємства».
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7420
Appears in Collections:Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
47.pdf650.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.