Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7418
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЖиглей, Ірина Вікторівна-
dc.contributor.authorZhyhlei, I.V.-
dc.date.accessioned2018-12-18T14:07:12Z-
dc.date.available2018-12-18T14:07:12Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7418-
dc.description.abstractСоціальна відповідальність в рамках концепції сталого розвитку набуває все більшого поширення у різних аспектах життя суспільства. Метою статті є дослідження взаємозв’язків людини, підприємства та держави як соціально відповідальних суб’єктів, а також їх влив на систему бухгалтерського обліку. Складність відносин між державою, підприємцями та окремою індивідуальною особою проявляється у зіткненні інтересів, що впливає на економічну, культурну, наукову, соціальну сфери. На учасників таких взаємовідносин накладається відповідальність за їх потреби, інтереси, волевиявлення, діяльність та інші процеси життєдіяльності, які здатні вплинути на іншого суб’єкта. Адже, кожна зі сторін є специфічним та унікальним споживачем результату діяльності та поведінки інших. У зв’язку з цим, насамперед, необхідним є роз’яснення поняття відповідальності людини, підприємства, держави та суспільства в цілому. Питання соціальної відповідальності було розглянуто на основі наявних публікацій зарубіжних та вітчизняних вчених (філософів, психологів, політологів, соціологів та економістів). Шляхом аналізу, синтезу, класифікації вдалося конкретизувати соціальну відповідальність за допомогою соціально-економічних норм та законів. Результати дослідження будуть виступати орієнтиром для вивчення впливу соціальної відповідальності на обліковий процес, аналітичну та стратегічну діяльність.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherЖДТУuk_UA
dc.relation.ispartofseriesПроблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: Міжнародний збірник наукових праць;3(41)-
dc.subjectсоціальна відповідальністьuk_UA
dc.subjectбухгалтерський облікuk_UA
dc.subjectсоціально орієнтована економікаuk_UA
dc.subjectсталий розвитокuk_UA
dc.subjectсуспільні відносиниuk_UA
dc.subjectсуб’єкти економікиuk_UA
dc.subjectспоживачuk_UA
dc.subjectsocial responsibilityuk_UA
dc.subjectaccountinguk_UA
dc.subjectsocially-oriented economyuk_UA
dc.subjectsustainable developmentuk_UA
dc.subjectsocial relationsuk_UA
dc.subjecteconomy subjectsuk_UA
dc.subjectcustomeruk_UA
dc.titleСуб’єктні характеристики соціальної відповідальності та їх вплив на обліковий процесuk_UA
dc.title.alternativeSubjective characteristics of social responsibility and their impact on the accounting processuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.description.abstractenSocial responsibility within the concept of sustainable development is becoming more common in various aspects of society. The objective of the articles is human relationships, businesses and the state as socially responsible entities, also their impact on the accounting system. The complexity of relations between the state, employers and an individual person lies in a conflict of interests that affect economic, cultural, scientific, social spheres. The participants of these relations are imposed responsibility for their needs, interests, expression, activity and other vital processes that may affect the other entities. After all, every party is specific and unique customer of the performance and behavior of others. In this regard, it is necessary to clarify the concept of responsibility, enterprise, government and society as a whole. The issue of social responsibility was considered on the basis of the available publications of foreign and domestic scientists (philosophers, psychologists, political scientists, sociologists and economists). Through analysis, synthesis, classification, the social responsibility was specified with the help of social and economic rules and laws. Results of the study will serve as a guide to explore the impact of social responsibility in accounting, analytical and strategic activities.uk_UA
Appears in Collections:Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33.pdf604.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.