Electronic Repository

РОЛЬ ФІТОІНВАЗІЇ ДЛЯ ПРИРОДНОГО БІОРІЗНОМАНІТТЯ ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

Show simple item record

dc.contributor.author Хоменко, С.В
dc.contributor.author Бельмега, І.В.
dc.contributor.author Кірейцева, Г.В.
dc.contributor.author Хрутьба, В.О.
dc.contributor.author Khomenko, S.
dc.contributor.author Belmega, I.
dc.contributor.author Kireitseva, H.
dc.contributor.author Khrutba, V.
dc.date.accessioned 2024-04-12T07:52:17Z
dc.date.available 2024-04-12T07:52:17Z
dc.date.issued 2024
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8436
dc.description.abstract Заповідні території є важливими елементами збереження біорізноманіття та забезпечення стійкості екосистем. Протягом останніх років, діяльність людини спричинила ріст кількості інвазійних видів у заповідних ареалах. Цей процес веде до низки наслідків, серед яких: підвищення конкуренції за місця в екосистемах на користь адвентивних видів, що адаптуються легше, ніж місцеві, зокрема рідкісні; ізоляція місцевих видів; підтискання місцевих видів через вищу конкурентоспроможність інвазійних; забруднення генетичного фонду місцевих видів через гібридизацію; зміна ролей видів у екосистемах, що веде до порушень екологічного балансу та можливої втрати флористичного різноманіття; зміни в харчових ланцюгах; негативний вплив на функціонування екосистем. В огляді сучасних досліджень слід зазначити, що явище адвентизації та фітоінвазій добре вивчене як у світовому, так і українському контексті, як з теоретичної, так і з практичної точки зору. Однак, враховуючи швидке поширення адвентивних видів та їх нові місця оселення, дослідження цієї проблематики залишається актуальним, особливо на рівні територій природо-заповідних територій. В Україні існує потреба в більш детальному вивченні геопросторового розповсюдження адвентивних видів, а також в аналізі їх впливу на природоохоронні території. Ціль дослідження полягає в аналізі розповсюдження інвазійних рослин у біосферних заповідниках України, зокрема в Карпатському та Дунайському. Виділено три категорії інвазійних видів: високо активні, помірно активні, та потенційно небезпечні. Для кожного виду було зазначено, у якому з заповідників він зустрічається. Деякі види, як-от Acer negundo та Ambrosia artemisiifolia, поширені у двох заповідниках, тоді як інші, наприклад, Heracleum sosnowskyi та Bidens frondosa, зазначені лише для одного. Ця інформація вказує на різноманітність інвазійних видів у різних екосистемах та на необхідність врахування регіональних особливостей при розробці стратегій управління інвазійними видами, підкреслюючи важливість моніторингу за цими видами для збереження біорізноманіття в заповідниках. Швидка адаптація інвазійних видів і їх конкуренція з місцевими створюють серйозні загрози для біорізноманіття. Вони також впливають на екосистемні послуги, включаючи очищення повітря і води, регуляцію клімату, забезпечення якості ґрунтів. Ці загрози можуть мати значні наслідки для здоров’я екосистем та життєвих ресурсів людей, тому дослідження впливу інвазійних видів на заповідні території є критично важливим для збереження природної різноманітності та стабільності екосистем. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.relation.ispartofseries Екологічні науки;№ 1(52), Том 2
dc.subject біорізноманіття uk_UA
dc.subject інвазійні види uk_UA
dc.subject адвентизація флори uk_UA
dc.subject природно-заповідний фонд uk_UA
dc.subject біосферні заповідники uk_UA
dc.subject екосистемні послуги uk_UA
dc.subject сталий розвиток uk_UA
dc.subject biodiversity uk_UA
dc.subject invasive species uk_UA
dc.subject flora adventitiousness uk_UA
dc.subject nature reserve fund uk_UA
dc.subject biosphere reserves uk_UA
dc.subject ecosystem services uk_UA
dc.subject sustainable development uk_UA
dc.title РОЛЬ ФІТОІНВАЗІЇ ДЛЯ ПРИРОДНОГО БІОРІЗНОМАНІТТЯ ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ uk_UA
dc.title.alternative The role of phytoinvasion for the natural biodiversity of protected areas in Ukraine uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten Protected areas are important elements of biodiversity conservation and ecosystem sustainability. In recent years, human activity has led to an increase in the number of invasive species in protected areas. This process leads to a number of consequences, including: increased competition for places in ecosystems in favor of adventive species that adapt more easily than native species, including rare ones; isolation of native species; pressure on native species due to the higher competitiveness of invasive species; contamination of the genetic pool of native species through hybridization; changes in the roles of species in ecosystems, leading to disruptions in ecological balance and possible loss of floristic diversity; changes in food chains; and negative impacts on the functioning of ecosystems. In the review of current research, it should be noted that the phenomenon of adventitiousness and phytoinvasions is well studied both in the global and Ukrainian context, both from a theoretical and practical point of view. However, given the rapid spread of adventitious species and their new habitats, the study of this issue remains relevant, especially at the level of protected areas. In Ukraine, there is a need for a more detailed study of the geospatial distribution of invasive species, as well as an analysis of their impact on protected areas. The purpose of the study is to analyze the distribution of invasive plants in the biosphere reserves of Ukraine, in particular in the Carpathian and Danube biosphere reserves. Three categories of invasive species were identified: highly active, moderately active, and potentially dangerous. For each species, it was noted in which of the reserves it occurs. Some species, such as Acer negundo and Ambrosia artemisiifolia, are common in two reserves, while others, such as Heracleum sosnowskyi and Bidens frondosa, are listed for only one. This information indicates the diversity of invasive species in different ecosystems and the need to take into account regional specificities when developing invasive species management strategies, emphasizing the importance of monitoring these species for biodiversity conservation in the reserves. The rapid adaptation of invasive species and their competition with native species pose serious threats to biodiversity. They also affect ecosystem services, including air and water purification, climate regulation, and soil quality. These threats can have significant consequences for ecosystem health and human livelihoods, so researching the impact of invasive species on protected areas is critical to preserving natural diversity and ecosystem stability. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account