Electronic Repository

АНАЛІЗ СТІЙКОСТІ ДЕРЕВНИХ ПОРІД РОСЛИН У МІСЬКИХ УМОВАХ

Show simple item record

dc.contributor.author Пацева, І.Г.
dc.contributor.author Корбут, М.Б.
dc.contributor.author Алпатова, О.М.
dc.contributor.author Пацев, І.С.
dc.contributor.author Patseva, I.
dc.contributor.author Korbut, M.
dc.contributor.author Alpatova, O.
dc.contributor.author Patsev, S.
dc.date.accessioned 2024-04-12T07:44:23Z
dc.date.available 2024-04-12T07:44:23Z
dc.date.issued 2024
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8435
dc.description.abstract У статті розглянуто особливості деревних видів рослин, їх адаптацію до дії стресових абіотичних факторів. Метою цієї статті є аналіз стійкості дерев і чагарників, що використовуються для формування захисних лісосмуг, до забруднення повітря. Урбанізоване середовище негативно впливає на життєдіяльність рослин і відоме своєю оздоровчим та декоративним завданням. Такі умови не завдають візуальної шкоди, але прискорюють і скорочують життєвий цикл, викликаючи передчасне ослаблення, старіння і втрату видового різноманіття в посадках. Проаналізовано стійкість деревних порід. Отримані результати були узагальнені і оцінена ймовірність зростання газо- і пилостійких рослин. На прикладі міста Житомира в умовах урбанізованої екосистеми. Була вивчена екологічна та оздоровча роль озеленення в умовах технічного навантаження, особливо забруднення доріг. Були визначені основні види деревних рослин, які популярні в міському озелененні. Різноманітність видів характеризується переважанням рослини роду Tilia L., представники якого є ефективними деревними породами з точки зору стійкості до виділення газів і пилу, поглинання SO2 й абсорбції пилу. Однак естетичний вигляд липи на листках серцевини погіршується через загальний стан рослини через неправильну коронування і підвищеної фітопатологічної навантаження на життєдіяльність. Встановлено, що в умовах глибокої омолоджуючої обрізки знижується стійкість рослин до основних антропогенних забруднювачів, і в той же час збільшується кількість рослин, уражених хворобами і шкідниками. Встановлено, що в умовах міського озеленення ефективність використання досліджуваних видів рослин підвищується зі збільшенням віку рослини і застосуванням санітарної обрізки. Досліджувані види рослин чутливі до антропогенного стресу, і тому вони ефективні в якості індикаторів стану навколишнього середовища. Створення захисних насаджень найбільш доцільно на основі вивчення екологічної пластичності деревних видів рослин. Результати дослідження дозволяють виявити нові аспекти використання деревних видів рослин в озелененні урбанізованих територій. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.relation.ispartofseries Екологічні науки;№ 1(52), Том 2
dc.subject газостійкість uk_UA
dc.subject пилостійкість uk_UA
dc.subject рослини uk_UA
dc.subject сільське господарство uk_UA
dc.subject зелені дахи uk_UA
dc.subject урбанізація uk_UA
dc.subject озеленення uk_UA
dc.subject gas resistance uk_UA
dc.subject dust resistance uk_UA
dc.subject plants uk_UA
dc.subject agriculture uk_UA
dc.subject green roofs uk_UA
dc.subject urbanisation uk_UA
dc.subject greening uk_UA
dc.title АНАЛІЗ СТІЙКОСТІ ДЕРЕВНИХ ПОРІД РОСЛИН У МІСЬКИХ УМОВАХ uk_UA
dc.title.alternative Analysis of the stability of woody plant species in urban areas uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten In the article consider the characteristics of woody plant species and their adaptation to abiotic stressors. The goal of this work was to analyse the resilience of trees and shrubs used to create a protected forest belt based on air pollution. The urbanised environment has a negative impact on plant life and is known for its health and ornamental purposes. Such conditions do not cause visual damage, but accelerate and shorten the life cycle, causing premature weakening, aging and loss of species diversity in plantings. The stability of tree species was analysed. The results were summarised and the probability of growth of gas- and dust-resistant plants was estimated. The example of the city of Zhytomyr in an urbanised ecosystem. The ecological and health-improving role of landscaping in the conditions of technical load, especially road pollution, was studied. The main types of woody plants that are popular in urban landscaping were identified. The diversity of species is characterised by the presence of Tilia L. Plants of the genus predominate, its representatives are effective tree species in terms of resistance to gas and dust emissions, SO2 absorption and dust absorption. However, the aesthetic appearance of linden on the heartwood leaves deteriorates due to the general condition of the plant due to improper crown formation and increased phytopathological load on vital functions. It has been shown that under conditions of deep rejuvenating pruning, the resistance of plants to the main anthropogenic pollutants decreases, and at the same time, the number of plants affected by diseases and pests increases. It has been established that in urban landscaping, the efficiency of using the studied plant species increases with increasing plant age and the use of sanitary pruning. The studied plant species are sensitive to anthropogenic stress, and therefore they are effective as indicators of the state of the environment. The creation of protective plantations is most appropriate based on the study of the ecological plasticity of woody plant species. The results of the study allow us to identify new aspects of the use of woody plant species in landscaping of urban areas. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account