Electronic Repository

Теоретико-правові засади міжнародного співробітництва щодо запобігання та протидії транснаціональній злочинності

Show simple item record

dc.contributor.author Леган, Ірина Миколаївна
dc.contributor.author Legan, I. M.
dc.date.accessioned 2021-10-13T07:01:54Z
dc.date.available 2021-10-13T07:01:54Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7914
dc.description.abstract Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінальновиконавче право. – Університет державної фіскальної служби України, Ірпінь, 2021. Дисертацію присвячено комплексному дослідженню теоретико-правових засад міжнародного співробітництва щодо запобігання та протидії транснаціональній злочинності в Україні. Вперше поставлено та вирішено наукову проблему розроблення цілісної концепції міжнародного співробітництва щодо запобігання та протидії транснаціональній злочинності, що надало можливість обґрунтувати пропозиції удосконалення чинного законодавства та можливості його практичного застосування. Визначено історико-правові передумови становлення та розвитку міжнародного співробітництва щодо запобігання та протидії транснаціональній злочинності й охарактеризовано стан наукового опрацювання та дослідження проблематики питань міжнародного співробітництва щодо запобігання і протидії транснаціональній злочинності, що надав можливість. Проведено аналіз теоретикометодологічних основ і кримінологічних підходів до визначення поняття «транснаціональна злочинність», її різновидів, проявів та детермінант, що створив теоретичний базис для розробки дієвого механізму міжнародного співробітництва щодо її запобігання та протидії. 36 Здійснено теоретичне осмислення основних напрямів, форм і видів міжнародного співробітництва щодо запобігання та протидії транснаціональній злочинності. Проведена кримінологічна характеристика організованих злочинних груп як суб’єктів вчинення транснаціональних злочинів. Проаналізовано сучасний стан і тенденції кримінологічних показників транснаціональної злочинності в Україні та світі. Охарактеризовано діяльність ООН та організації взаємодії міжнародних правоохоронних організацій щодо запобігання та протидії транснаціональній злочинності. Визначено, що центром міжнародного співробітництва держав щодо запобігання та протидії транснаціональним злочинам у світі є Інтерпол. Доведено роль Європолу як установи, що забезпечує правопорядок у Європейському Союзі та займається збором інформації щодо кримінальних злочинів. Розглянуто й охарактеризовано міжнародне співробітництво та кримінологічні засади запобігання та протидії контрабанди мігрантів і торгівлі людьми. Розкрито особливості міжнародного співробітництва та кримінологічні засади запобігання і протидії обігу наркотичних засобів і психотропних речовин. Охарактеризовано міжнародне співробітництво та кримінологічні засади запобігання і протидії транснаціональній економічній злочинності. Оцінено особливості міжнародного співробітництва та кримінологічні засади запобігання і протидії кіберзлочинності та кібертероризму. Сформульовано основні принципи міжнародного співробітництва щодо запобігання та протидії транснаціональній злочинності. Охарактеризовано національне законодавство та участь України у формуванні міжнародно-правового механізму протидії транснаціональній злочинності. Надано пропозиції щодо внесення змін до Кримінального кодексу України. Запропоновано проєкт Закону України «Про запобігання та протидію транснаціональній злочинності». Сформульовані пропозиції щодо розроблення проєкту Стратегії міжнародного співробітництва щодо запобігання та протидії транснаціональній злочинності на період 2021–2026 рр. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Ірпінь uk_UA
dc.subject транснаціональна злочинність uk_UA
dc.subject міжнародне співробітництво uk_UA
dc.subject організовані злочинні угруповання uk_UA
dc.subject злочинні організації uk_UA
dc.subject транснаціональні злочини uk_UA
dc.subject запобігання uk_UA
dc.subject протидія uk_UA
dc.subject transnational crime uk_UA
dc.subject international cooperation uk_UA
dc.subject organized criminal groups uk_UA
dc.subject criminal organizations uk_UA
dc.subject transnational crimes uk_UA
dc.subject prevention uk_UA
dc.subject counteraction uk_UA
dc.title Теоретико-правові засади міжнародного співробітництва щодо запобігання та протидії транснаціональній злочинності uk_UA
dc.title.alternative Theoretical and legal principles of international cooperation on prevention and counteraction to transnational crime uk_UA
dc.type Thesis uk_UA
dc.description.abstracten The dissertation for obtaining the degree of Doctoral of Law Sciences 12.00.08 – Criminal Law and Criminology; Criminal and Executive Law. – University of the State Fiscal Service of Ukraine. – Irpin, 2021. The dissertation is devoted to the complex research of theoretical and legal principles of the international cooperation on prevention and counteraction to 38 transnational crime in Ukraine. For the first time the scientific problem of developing a holistic concept of international cooperation in preventing and combating transnational crime was set and solved. This provided an opportunity to substantiate proposals for improving the current legislation and the possibility of its practical application. The historical and legal background for the formation and development of international cooperation in preventing and counteraction to transnational crime is determined. The state of scientific elaboration and research of the issues of international cooperation on prevention and counteraction of transnational crime is characterized. The analysis of theoretical and methodological bases and criminological approaches to the definition of "transnational crime", its varieties, manifestations and determinants is conducted, which created a theoretical basis for the development of an effective mechanism for international cooperation to prevent and counteract it. Theoretical comprehension of both the main directions and classified available forms of international cooperation on prevention and counteraction of transnational crime is carried out. Criminological reference of organized crime groups as the subjects of transnational crimes is made. The current state and trends of criminological indicators of transnational crime in Ukraine and the world are analyzed. The activity of the UN and the organization of interaction of the international law enforcement organizations concerning prevention and counteraction to transnational crime are characterized. It is determined that the center of international cooperation of states to prevent and counteract transnational crimes in the world is the International Criminal Police Organization Interpol. It has been proven that the role of Europol, as an institution that ensures law and order in the European Union and collects information on criminal offenses, is one of the key issues in international cooperation. International cooperation and criminological principles of preventing and counteracting transnational economic crime, as well as cybercrime and cyberterrorism is generalized. The basic principles of international cooperation in preventing and counteracting transnational crime are formulated, among which the key role is given to the principles of cooperation, peaceful settlement of international disputes and the principle of non-use of force. The national legislation and Ukraine's participation in the formation of the international legal mechanism for counteracting transnational crime are described. Proposals have been made to amend the Criminal Code of Ukraine. The draft Law of Ukraine "On Prevention and Counteraction to Transnational Crime" is proposed. Proposals for the development of a draft Strategy for International Cooperation to Prevent and Counteract Transnational Crime for the period 2021–2026 have been formulated. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account