EZTUIR
Electronic Zhytomyr State Technological University Institutional Repository

Управлінський облік інноваційної діяльності підприємств

Show simple item record

dc.contributor.author Іванков, Володимир Миколайович
dc.contributor.author Ivankov, V. M.
dc.date.accessioned 2018-08-29T09:18:48Z
dc.date.available 2018-08-29T09:18:48Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7397
dc.description.abstract Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2018. Дисертація присвячена науковому обґрунтуванню теоретичних положень і удосконалення організаційного та методичного забезпечення управлінського обліку інноваційної діяльності підприємств. Досліджено еволюцію західного і вітчизняного управлінського обліку. Обґрунтовано подальший його розвиток в напрямку забезпечення інформаційних потреб управління. Проведено періодизацію управлінського обліку, внаслідок чого виділено еволюційний етап «Конвергенція», який передбачає інтеграцію фінансової та управлінської звітності в єдину звітну систему шляхом конфігурації даних в інтегрованій звітності. Узагальнено концепції управлінського обліку і виділені його складові: принципи, поняття та інструментарій. Обґрунтовано доцільність застосування концепції збалансованої системи показників (Balanced Scorecard, BSC) в якості релевантної характеристики інноваційного бізнес-процесу як складової довгому ланцюгу створення цінності (вартості) підприємства. Виділено об'єкти стратегічного управлінського обліку інноваційної діяльності: «інноваційна діяльність», «інноваційний бізнес-процес», «інновації (створені і впроваджені)», «умовні інновації», «фактори інновацій та умовних інновацій» та «інноваційний ризик». Дослідження контрольної функції стратегічного управлінського обліку інноваційної діяльності дозволило виділити два підходи до її організації. Запропоновано в діагностичній системі поточного, ретроспективного і перспективного контролів використовувати характеристики стратегічних показників збалансованої системи перспективного розвитку інноваційного бізнес-процесу, а в інтерактивній системі превентивного і оперативного контролю - ризик-показники. Запропоновано склад і структуру системи стратегічного управлінського обліку інноваційної діяльності розглядати як взаємозв'язок елементів: принципи, критерії оцінки, інструментарій, облікові об'єкти, вимоги до побудови і основні завдання, а також формування інтегрованої моделі, що передбачає розробку взаємопов'язаних облікових модулів - стратегічного, поточного, оперативного та архівного, що узгоджується з ієрархічними рівнями управління в розрізі центрів відповідальності, як структурних облікових об'єктів. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.subject управлінський облік uk_UA
dc.subject витрати uk_UA
dc.subject доходи uk_UA
dc.subject інноваційна діяльність підприємств uk_UA
dc.subject інноваційні ризики uk_UA
dc.subject management accounting uk_UA
dc.subject costs uk_UA
dc.subject revenues uk_UA
dc.subject innovative activity uk_UA
dc.subject innovative risks uk_UA
dc.title Управлінський облік інноваційної діяльності підприємств uk_UA
dc.title.alternative Management accounting of innovative activity of enterprises uk_UA
dc.type Thesis uk_UA
dc.description.abstracten Thesis for obtaining the scientific degree of Candidate of Economic Sciences on specialty 08.00.09 – Accounting, Analysis and Auditing (by the types of economic activity). – Zhytomyr State Technological University of Ministry of Education and Science of Ukraine, Zhytomyr, 2018. The evolution of management accounting are considered in the Western professional literature and the peculiarities of the development of national model of management accounting. Marked made it possible to prove the fact of occurrence of the latter as purposeful development of accounting through its gradual transformation into the system of ensuring of information needs of management. Also we have identified a new stage in the evolution of management accounting called "Convergence", which is defined as the integration of financial and management reporting in a single reporting system by bringing together data submitted in common reporting is integrated reporting. In the process of researching the views of leading domestic and foreign scientists, as well as professional organizations of management accountants, helped to develop certain aspects of the conceptual framework for strategic management accounting, in particular, summarizes its concept, systematized and offered his principles, definitions and instrumentation apparatus. As well as the expediency of applying the concept of balanced scorecard (Balanced Scorecard BSC) as such that would reflect the peculiarities of innovation activities, which is the real embodiment of innovative business process as part of a long chain of creation of value (cost) of the enterprise, which allowed to compare the concept of strategic management accounting with the concepts of evaluation of intellectual capital based on various characteristics (characteristics), including in the form of human knowledge namely, the recognition new edge and/or informal parts as non-financial (intangible) factors of value creation (of value) in the quantitative and qualitative gauges. Disclosure of characteristics of innovations, innovative activities according to the current legislation and innovative process approaches of innovation management helped to deepen the methodological aspects related to the recognition of objects of strategic managerial accounting of innovative activities as unique objects that distinguish them from the General account of objects of strategic systems, namely: "innovation", "innovative business process", "innovation (created and embedded), contingent innovation, factor innovation, and the conditional innovation" and "innovative risk". Well as reasonable extensions of the components of the business innovation process by integrating the development of scientific and technical capacity to account for the conditional innovation (training and development of scientific and technological personnel and research and development with no commercialization), along with existing components. Disclosed and provided information about the subject of accounting of objects of strategic indicators and a strategic risk indicators in terms of their typical characteristics as factors of value creation (cost) financial (tangible) and nonfinancial (intangible) nature in terms of its components, innovative business process and perspectives: Finance, customers, internal business processes, learning and staff development. Procedures for the formation of strategic risk indicators based on the mechanism of complex use of tools of strategic accounting concepts, in particular, the balanced scorecard (Balanced Scorecard, BSC) and tools of risk management, in particular, the concept of internal risk-based control (COSO-ERM) and card risk calculation (Risk-Scorecard), as well as defining the control target level has been reached by tracking the deviation of actual from target (normative) values of the risk score and the mini-maxneg values of the risk factors. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account