Монографії: Recent submissions

 • Вінічук, М.М. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Мета практикуму допомогти студентам екологічних спеціальностей краще засвоїти знання з курсу “Метеорологія та кліматологія”. У практикумі подано опис, будову, та принципи роботи ряду метеорологічних приладів, що використовуються ...
 • Герасимчук, О.Л.; та ін. (Вид. О.О.Євенок, 2019)
  Монографія є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми моделювання професійної підготовки фахівців в умовах євроінтеграційних процесів; результатом діяльності наукової школи "Професійна підготовка фахівців в умовах ...
 • Єльнікова, Т.О.; Подчашинський, Ю.О. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  У монографії розроблено та досліджено методи вимірювання геометричних параметрів фітопланктону за його відеозображеннями. На цій основі створено математичні моделі та досліджено процеси розвитку фітопланктону у водоймах. ...
 • Свірко, Світлана Володимирівна (Видавничий дім Бук-Друк, 2021)
  В результаті проведеного дослідження розвинуто характеристику бюджетної безпеки, сформовано модель нормативного забезпечення державного управління бюджетною безпекою. Розкрито сутність державного управління бюджетною ...
 • Кондратюк, Ю.С. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2021)
  У монографії висвітлено стан наукового вивчення метричних книг, опублікованні джерела з тематики, розглянуто систему їх ведення, порядок звітності та здачі, особливості зберігання та репрезентативність. Для студентів, ...
 • Венцель, В. Т. (Вид-во «Рута», 2020)
  У монографії висвітлено актуальні питання, пов’язані з функціонуванням держави та виконанням нею соціальної функції. Проведено аналіз напрямків загальнодержавної діяльності, у яких відображається соціальне призначення ...
 • Ночвай, В. М. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2020)
  В збірнику представлені наукові праці, які присвячені підвищенню швидкодії засобу контролю та вірогідності контролю витрат кисню з застосуванням нескладної інструментальної бази. У наукових працях розроблено та досліджено ...
 • Біляк, І.В.; Гайдай, І.О.; Канчура, Є.О.; Ковальчук, І.С.; Мельниченко, І.С.; Могельницька, Л.Ф.; Сивак, О.Б.; Суховецька, С.В.; Фурсова, Л.І.; Черниш, О.А.; та ін. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2020)
  У монографії визначено теоретичні основи та прикладні аспекти вивчення дискурсу в мовознавствчому, літературознавчому та педагогічному розрізі. Аналіз наукової літератури та авторські напрацювання дописувачів дозволили ...
 • Євдокимов, В.В.; Грицишен, Д.О.; Свірко, С.В. (Житомир: вид-во ФОП "О.О.Євенок", 2017)
  Підручник розрахований на студентів бакалаврського і магістерського рівня підготовки за напрямом «Облік та оподаткування» та «Публічне управління та адміністрування», посадових і службових осіб державних органів законодавчої ...
 • Вакалюк, Т.А.; Коротун, О.В.; Болотіна, В.В.; та ін. (Житомир: вид-во ФОП "О.О.Євенок", 2019)
  Монографія присвячена проблемі інтеграції інформаційних технологій у процес навчання вищої школи, що є актуальним у світлі цифрової трансформації освіти. Висвітлено комплекс теоретичних питань, пов'язаних з: обґрунтуванням ...
 • Єльнікова, Ю.В.; Замула, І.В.; Захаров, Д.М.; Свірко, С.В.; Тростенюк, Т.М.; Хоменко, Г.Ю.; та ін. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2019)
  Монографію присвячено питанням розвитку концепції інтегрованої звітності. Авторами розкрито теоретичні та організаційні засади складання інтегрованої звітності (принципи, змістовні складові, інформаційні можливості, способи ...
 • Литвинчук, Оксана Валеріївна (ЖДТУ, 2018)
  Монографія присвячена першому комплексному дослідженню проблеми ідентичності маргінального індивіда. У роботі розкрито методологічні засади ідентичності й маргінальності та їх органічного взаємозв’язку, сформульовано поняття ...
 • Солонінко, Костянтин Степанович; Ущаповський, Юрій Володимирович; Юрківський, Олександр Йосипович (ЖДТУ, 2011)
  У монографії досліджуються теоретико-методологічні основи інституційного аналізу економічних систем. З‘ясовуються проблеми неефективності сучасної економічної системи України, пов‘язані з несформованістю ряду політичних, ...
 • Мельничук, П.П.; Виговський, Г.М.; Громовий, О.А.; Бушля, В.М.; Лоєв, В.Ю. (ЖДТУ, 2017)
  У монографії розглянуті питання підвищення ефективності обробки плоских поверхонь з застосуванням процесів нестаціонарного різання. Використання нових способів формоутворення плоских поверхонь з застосуванням прогресивних ...
 • Шиманська, К.В. (ЖДТУ, 2017)
  Монографію присвячено розробці теорії та методології дослідження проблем міжнародної міграції людських ресурсів в умовах геоекономічних трансформацій. Окрему увагу приділено питанням ідентифікації системи детермінантів ...
 • Безручук, С.Л.; Вигівська, І.М.; Грабчук, І.Л.; Остапчук, Т.П.; Свірко, С.В.; Сивак, О.Б.; Хоменко, Г.Ю.; Юхименко-Назарук І.А.; та ін. (ЖДТУ, 2017)
  Монографію присвячено питанням розвитку обліку, аналізу і аудиту суб’єктів суспільного інтересу в частині розвитку теорії обліку в контексті сучасного економічного знання, розвитку методології обліку, аналізу та аудиту ...
 • Легенчук, С.Ф. (ЖДТУ, 2017)
  Монографію присвячено аналізу проблеми методологічної варіантності в бухгалтерському обліку з урахуванням особливостей історичного розвитку національної системи бухгалтерського обліку та сучасних світових тенденцій ...
 • Замула, І.В.; Каленчук, Л.В.; Олійник, О.В.; Остапчук, Т.П.; Романчук, К.В.; Супрунова, І.В.; Травін, В.В.; Шавурська, О.В.; Шиманська, К.В.; та ін. (О.О. Євенок, 2016)
  Монографію присвячено удосконаленню теорії та методології аналізу та контролю бізнес-процесів відповідно до маркетингової стратегії розвитку підприємства. Окрему увагу приділено теоретичним та практичним аспектам маркетингової ...
 • Легенчук, С.Ф.; Вольська, К.О.; Вакун, О.В. (Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2016)
  Монографія присвячена вирішенню проблем документування в системі бухгалтерського обліку з урахуванням сучасних вимог економічного стану та розвитку інформаційно-комп’ютерних технологій в частині обґрунтування теоретичних ...
 • КРАВЕЦЬ, Віктор Георгійович; КОРОБІЙЧУК, Валентин Вацлавович; БОЙКО, Віктор Вікторович (ЖДТУ, 2015)
  В монографії розглянуто основні теоретичні аспекти геодинамічних явищ, які виникають в масивах гірських порід в результаті вибуху. Наведено математичні моделі різних типів ґрунтів для вивчення динамічних параметрів хвильового ...

Search DSpace


Browse

My Account